patrimoniumonderzoek Gingelom

De studie omvat het onderzoek naar de koppeling van ruimtelijke behoeftes van de gemeente Gingelom en haar gebouwenpatrimonium. Met dit onderzoek heeft RE-ST het huidige patrimonium onder de loep genomen en enkele voorkeurscenario’s uitgetekend.

Onderzoek

De fusiegemeente Gingelom bestaat uit elf deelgemeentes met elk een aantal gebouwen die ten dienste van de gemeenschap staan. De functie en het gebruik van deze gebouwen is historisch gegroeid, doorheen de jaren geëvolueerd en mogelijks niet meer aangepast aan huidige en toekomstige noden. Het doel van de studie is om de gemeente te helpen bij het uitbouwen van een duurzame toekomstvisie over dat patrimonium en het reserveren van budgetten daarvoor.

Het patrimonium werd tijdens een tweedaagse expeditie bezocht en bestudeerd. Na gesprekken met de interne werkgroep, het college en de gemeenteraad werd de lijst aangevuld en gecorrigeerd tot 51 gebouwen. Ter volledigheid werden ook gebouwen die niet in eigendom van de gemeente zijn, maar wel ten dienste van de gemeenschap toegevoegd om een goed overzicht te verkrijgen. Het patrimonium wordt thematisch opgedeeld in gemeentelijk patrimonium, kerkelijk patrimonium, zalen, schoolpatrimonium en sport/vrije tijd.

Om het aanbod aan gebouwen opgelijst in de inventaris te optimaliseren diende onderzocht te worden waar er binnen de gemeente vraag naar is. Gesprekken met de gemeentelijke diensten, verenigingen, het bestuur, inwoners, bezoekers en eigen ervaringen, studies en opzoekwerk maakten deel uit van dat onderzoek. De behoeften of noden, die gedetecteerd werden, worden gesitueerd binnen de thema’s.

Aan de hand van ontwerpend onderzoek bekwamen we een aantal mogelijke scenario’s als antwoord op de vragen gesteld in het behoeftenonderzoek. Deze werden vertaald in een scenario-onderzoek op basis van ontwerpend onderzoek. Na raadpleging van de interne werkgroep van gemeentelijke diensten en het bestuur van Gingelom werden enkele knopen doorgehakt om te komen tot een voorkeurscenario. Zo werd beslist om de gevraagde multifunctionele ruimte onder te brengen in de huidige bibliotheek CLIM. De bibliotheek zou op haar beurt, als nevenbestemming, verhuizen naar de Sint-Petruskerk om alzo een zinvolle toekomstige herbestemming voor deze kerk te garanderen. 
De huidige kinderopvang zal uitgebreid worden in school De Kleurenboom blijven na een grondige renovatie. De ontmoetingsruimte in deelgemeente Boekhout zal ondergebracht worden in de kerk.

183GING
patrimoniumonderzoek Gingelom
Opdrachtgever
Municipality of Gingelom
Locatie
Gingelom
Fase
onderzoek uitgevoerd